Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Gimnazijos taryba

  Gimnazijos taryba yra aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda direktoriui atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams.


  Taryba sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių parlamentas, vietos bendruomenės atstovus svečių teisėmis į Tarybą kviečia gimnazijos direktorius. Gimnazijos tarybą sudaro 7 tėvai, 7 mokytojai, 7 mokinių atstovai. Tėvai ir mokytojai renkami kas treji metai, mokiniai – kasmet.


  Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.


  Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.


  Gimnazijos taryba:


  teikia siūlymų dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;


  aprobuoja gimnazijos strateginį, metinį veiklos planus, gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus gimnazijos direktoriaus;


  teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;


  svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;


  išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo;


  teikia siūlymų Panevėžio rajono savivaldybės tarybai dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;


  svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;


  teikia siūlymų dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;


  svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, planuoja savo veiklą;


  Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;


  Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito gimnazijos bendruomenei.


  Gimnazijos tarybos sudėtis:


  Tėvai:

  • Simonas Dangveckas – pirmininkas
  • Rasa Marozienė – pavaduotoja
  • Loreta Černeckienė
  • Lina Grybienė
  • Lina Juozaitienė
  • Marina Stiklinskienė
  • Jolita Deksnytė-Viliūnienė


  Mokytojai:

  • Sandra Gruzdienė
  • Vilius Grockis
  • Rima Kerbelienė
  • Audrius Kučys
  • Mantas Masiokas
  • Gerda Navikienė
  • Alma Petrauskienė


  Mokiniai:

  • Saida Kunigel Ia
  • Miglė Tamošiūnaitė Ib
  • Ugnė Čeponytė IIa
  • Austėja Gėgžnaitė IIIa
  • Viktorija Riselytė IVa
  • Akvilė Rutkūnaitė IVa
  • Austėja Stankevičiūtė IVa

  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu