Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Ugdymo karjerai centras

  karjeramogui, kuris ino, kur eina, pasaulis duoda keli. Keli asmenin laim, keli skmingos karjeros virn. (D. S. Dordanas)

  iandien karjera suvokiama kaip vis gyvenim trunkantis asmens mokymosi, saviraikos ir darbo kelias, o skminga karjera tai dar ir gebjimas derinti darb, laisvalaik, gyvenim eimoje ir jausti pasitenkinim savo gyvenimo kelio pasirinkimu.


  Gimnazija dalyvauja projekte Ugdymo karjerai ir stebsenos modeli sukrimas ir pltra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas). Daugiau informacijos apie projekt ir mokini ugdym karjerai internetinje svetainje www.mukis.lt

  Pagrindiniai dokumentai:
  Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos apraas
  Ugdymo karjerai programa
  Bendrojo ugdymo mokykl ir profesinio mokymo staig mokini ugdymo karjerai modelis

  Ugdymo karjerai tikslas:
  padti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, btinas skmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbins veiklos pasirinkimui, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi vis gyvenim.

  Ugdymo karjerai udaviniai:
  ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrsias kompetencijas;
  teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  padti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informacij;
  teikti informacij apie vietimo sistem, primimo taisykles ir mokymosi slygas, studij ir mokymo programas (j turin, trukm, formas ir kt.);
  sudaryti mokiniams galimybes painti, vertinti ir aptarti individualias savybes, galinias turti takos karjerai;
  organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai painti vairias uimtumo sritis, profesij ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirt, ugdytis profesin motyvacij bei planuoti bsim karjer (pvz.: projektin veikla).

  Ugdymo karjerai veikla mokiniams pads:
  painti save,
  painti karjeros galimybes,
  planuoti karjer,
  karjer gyvendinti.

  Ugdymo karjerai organizavimas gimnazijoje

  Ugdym karjerai gimnazijoje vykdo profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo darbo grup:

  grups vadov Regina Petrulyt, direktoriaus pavaduotoja pagrindinio ir vidurinio ugdymo reikalams;
  grups nariai:
  Laima Grikait, lietuvi kalbos mokytoja;
  Audrius Kuys, technologij mokytojas;
  Aida Murakien, socialin pedagog;
  Daiva Leckien, bibliotekinink;
  Julija Liesien, biologijos mokytoja;
  Neringa Ramanauskait, istorijos mokytoja;

  Kvieiame visus, kurie rpinasi savo ateitimi, nori geriau painti save, susipainti su profesij pasauliu, imokti planuoti savo karjer, apsilankyti Ugdymo karjerai centre skaitykloje (PIT-e). ia jus konsultuos karjeros koordinator, psicholog, socialin pedagog, mokytojai.

  PIT veikia mokini skaitykloje. Plaiau...

  Naudingos nuorodos. Plaiau...

  Profesinio informavimo leidiniai. Plaiau...

  Karjeros planus mokiniams padsparengti mobilieji konsultantai. Plaiau...