Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  „Tėvų linija“

  tevu_linija„Tėvų linijoje“ - visiems prieinama psicholog� pagalba

  Daugiau nei pusmet� veikianti �T�v� linija� - vienintel� vieta, kur visos Lietuvos t�vai gali gauti nemokam�, profesionali� psichologin� pagalb� vaik� aukl�jimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su Paramos vaikams centro psichologais galima konsultuotis d�l �vairi� problem�, kylan�i� visais vaik� am�iaus tarpsniais.

  Greitoji pagalba sud�tingose situacijose


  �Daugiausiai klausim� sulaukiame apie 2-3 met� vaikus ir paauglius. Tai am�iaus tarpsniai, kai itin ry�kiai kei�iasi vaik� elgesys. Jie nori atsiskirti nuo t�v�, tod�l aktyviau rei�kia savo nuomon�, pradeda daugiau prie�tarauti. Da�nai t�vai pasteb�j�, kad s�nus ar dukra �m� elgtis kitaip, ne�ino, kaip reaguoti. Be to, anks�iau buv� efektyv�s drausminimo metodai, staiga pradeda neveikti�, - pastebi Paramos vaikams centro psicholog�, �T�v� linijos� koordinator� J�rat� Baltu�kien�.

  Tokiose sud�tingose situacijose, kai t�vai ne�ino, kaip elgtis, o neretai jau ir kantryb� senka, greitoji pagalba yra �T�v� linija�. Profesional�s psichologai padeda nusiraminti ir surasti konkre�iai situacijai geriausi� sprendim�. Svarbu tai, kad konsultacijos yra anonimin�s ir informacija neperduodama jokios tarnyboms.

  Niekur kitur nedr�st� u�duoti toki� klausim�


  Ne kart� � �T�v� linij�� skambinusi 12-met�s mama sako, kad prasid�jus dukros paauglystei, kyla begal� klausim�, o pasitarti d�l asmenini� problem� su mokyklos specialistais ji nedr�sta.

  Kita, nuo vaik� auginimo r�pes�i� pervargusi, mama d�iaugiasi, kad veikia �T�v� linija�, nes �ia paskambinusi, ji atgauna pasitik�jim� savimi, pasitikrina, ar tinkamai reaguoja � vaik� elges�.

  Pirm� kart� su �T�v� linijos� psichologe kalb�j�s t�tis neslepia, kad po konsultacijos jam labai palengv�jo, tarsi akmuo nuo �irdies nukrito, nes gav�s konkre�i� patarim� suprato, kad problemos tikrai i�sprend�iamos.

  Atsiliepta � daugiau kaip 630 skambu�i�


  �Itin daug skambu�i� sulaukiame i� ma�esni� miest� ir miesteli�. Mat �ia sunku ne tik gauti psichologo konsultacij�, bet ir ne visuomet yra su kuo pasitarti i�kilus sud�tingai ar konfliktinei situacijai tarp vaik� ir t�v�. Didmies�iuose gyvenantys taip pat skambina d�l �vairiausi� prie�as�i�. Vieni tiesiog ne�ino, kaip nuraminti �siaudrinusi� at�al�, kiti klausia konkre�i� patarim�, pavyzd�iui, kaip motyvuoti vaik� mokytis, kod�l paauglys negr��ta namo sutartu laiku, kaip reaguoti � vaiko atsikalbin�jimus ir t.t. Taip pat t�vai ie�ko psichologo pagalbos sau, kilus konfliktui su vaiku�, - sako psicholog� J.Baltu�kien�.

  I� viso per 6 m�nesius, kai veikia �T�v� linija�, specialistai atsiliep� � daugiau kaip 630 t�v�, �t�vi�, glob�j�, seneli� skambu�i� ir pad�jo jiems labiau suprasti vaikus, nusiraminti, patik�ti, kad moka auginti savo at�alas.

  � �T�v� linij�� skambinkite darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12. Daugiau informacijos - www.tevulinija.lt

  "T�v� linija" - Prezident�s Dalios Grybauskait�s inicijuotos kampanijos "U� saugi� Lietuv�" dalis, �gyvendinama kartu su Socialin�s apsaugos ir darbo ministerija.


  Apie Paramos vaikams centr�
  Tai nevyriausybin� organizacija, nuo 1995 m. teikianti profesionali�, efektyvi�, visavert� pagalb� vaikams ir �eimoms. Vykdomos programos: �Big Brothers Big Sisters�, �Antras �ingsnis�, �Vaikyst� be smurto�, �Pozityvi t�vyst�.


  Daugiau informacijos:
  Vaida Sto�kuvien�
  Paramos vaikams centro komunikacijos specialist�
  Mob. tel. 8 618 84879
  El. p. vaida.stoskuviene@pvc.lt

  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu