Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Kraštotyros muziejus

  krastmuziejus Jau 1930 m., dirbant gamtos, fizikos ir chemijos mokytojui Jonui Aleknai, Ramygalos progimnazijoje �kurtas pirmasis kra�totyros muziejus. Jame sukaupta gausi senovini� pinig� kolekcija, daug spaudos draudimo laikais i�leist� knyg�.

  Nuo 1935 m. Ramygalos mokykloje prad�jo dirbti istorijos mokytoja Malvina Kielait�. Jos vadovaujami istorik� b�relio nariai aktyviai �sijung� � kra�totyrin� veikl�. Mokini� surinkti vertingi radiniai pateko � Kauno, Vilniaus, K�daini� ir Panev��io muziejus.

  Antrasis pasaulinis karas, vokie�i� ir sovietin� okupacija ilgam laikui prislopino kra�totyrin� darb�. Dingo vertingi eksponatai, buvo visi�kai i�ardytas mokyklos kra�totyros muziejus.

  Kra�totyrin� veikla mokykloje po truput� atgijo 1957 m. Daug senovini� daikt�, rakand�, knyg� i� aplinkini� kaim� bei aplankyt� tolimesni� Lietuvos kampeli� � mokykl� parne�davo mokytojo Jono Zubausko vadovaujami turist� b�relio nariai. Did�ioji dalis senovini� daikt� b�davo eksponuojami koridori� sienin�se spintose. Ta�iau specialiai j� niekas nesaugodavo. Dalis j� dingdavo, kiti suple�k�davo mokyklos katilin�s krosnyse kaip niekam nereikalingos senienos.

  Vis tik nedidel� dalis daugel� met� rinkt� eksponat� i�liko. Juos i�saugojo mokytojai, kurie net sovietme�iu Pionieri� ar Kov� ir Darbo �lov�s kambari� spintose
  rasdavo vietos senoviniams daiktams bei knygoms.

  1988 m., po mokykloje atlikto kapitalinio remonto, III auk�te paskirtos patalpos kra�totyros muziejui. Pagaliau ilgai saugotiems eksponatams surasta vieta.


  Po Lietuvos Nepriklausomyb�s
  atk�rimo Ramygalos vidurin�s mokyklos 70-me�io ir 80-me�io �ven�i� muziejaus ekspozicijos �enkliai pasipild� vertingomis knygomis, nuotraukomis bei dokumentais.

  2003 m. atidarytas memorialinis mokytoj� Onos ir Jono Ruz� kambarys.


  2zubauskiene48004 m. pabaigoje �rengta moderni muziejaus ekspozicij� sal� ir netrukus, jau 2005-aisiais Ramygalos gimnazijos kra�to istorijos muziejus pamin�jo 75-met�.


  �iuo metu jau sukaupta�daugiau kaip�16 t�kstan�i� eksponat�. Surinkta gausi �vairi� kalendori� kolekcija.


  Muziejaus lankytojai � ne tik dabartiniai, bet ir buv� mokiniai, Ramygalos miesto gyventojai, sve�iai i� �vairi� Lietuvos kampeli� bei u�sienio.


  Kvie�iame aplankyti Ramygalos gimnazijos kra�to istorijos muziej�. Gausi� surinkt� eksponat� kolekcij� Jums parodys, apie Ramygal� ir ramygalie�ius papasakos mokytoja Irena Zubauskien�.