Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 10.55—11.40
 • 11.55—12.40
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Metodinė taryba

  Metodinė taryba – mokytojų savivaldos institucija, jungianti gimnazijos mokytojus pedagogikos teorijos ir praktikos uždaviniams spręsti, atliekanti koordinavimo bei konsultavimo funkcijas.


  Metodinė taryba veikia pagal metodinės tarybos nuostatus, patvirtintus gimnazijos direktoriaus.


  Metodinę tarybą sudaro 5 nariai, turintys metodinės veiklos patirties. Metodinė taryba renkama mokytojų tarybos posėdyje. Metodinei tarybai vadovauja jos narių išrinktas pirmininkas. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.


  Metodinės tarybos funkcijos:


  organizuoja ir koordinuoja gimnazijos metodinę veiklą, darbo patirties sklaidą;


  nustato metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;


  inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą gimnazijoje;


  teikia gimnazijos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.


  Metodinės tarybos sudėtis:


  Sigutė Žalneriūnienė – pirmininkė, Dorinio ugdymo, menų, sporto ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, tikybos mokytoja metodininkė.


  Inga Bubinienė – Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja;


  Rima Kerbelienė – Kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;


  Julija Liesienė – Socialinių, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;


  Gerda Navikienė – Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.

   

  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu