Ramygalos gimnazija Projekto Pilieio adintuvas pabaiga
Parašė Admin· 2012-06-07
.

K paadino Pilieio adintuvas?


Galima drsiai teigti, kad Forumo teatro metodas paadino i apatijos visus mokyklos paauglius tinginlius ... Kaip gi mes pasikeitme dalyvaudami Pilieio adintuvo projekte? Pabudome! Projektui einant pabaig paadinome ir vis mokyklos bendruomen tai tik keli projekto Pilieio adintuvas dalyvi liudijimai apie socialin pabudim.
irti toliau...
Išplėstos Naujienos
Pilieio adintuvas tai beveik po vis Lietuv iplits projektas, kurio tikslas - naudojant naujovikus Bendraami vietimo ir Forumo teatro metodus skatinti jaunim aktyviai dalyvauti pilietinje veikloje, nelikti abejingiems socialinei aplinkai, atlikti visuomenei naudingus ir vietos bendruomenei aktualius darbus. Projekt 2011 met balandio 2012 met gegus mnesiais vykd kio subjekt grup Krybin integracija, susiformavusi susijungus vieosioms staigoms Men ir mokymo namai bei Nacionalinis socialins integracijos institutas. Projekte dalyvavo 2611 vaik i 146-i ugdymo staig 9-iose Lietuvos apskrityse, viso buvo atlikta vir 2000-i visuomenei nauding darb.

Devyniose Lietuvos apskrityse Pozityvo sauluts

Projektui artjant pabaig, devyniose Lietuvos apskrityse buvo suorganizuotos baigiamosios konferencijos. J metu dalyviai bei organizatoriai apsikeit spdiais, palinkjimais bei dovanomis, vaikai bei mokytojai susipaino su projekto metu pasiektais rezultatais, visoje Lietuvoje nuveikt ger darb vairove bei patys pristat savo gerj dalyvavimo Pilieio adintuve patirt. Kiekviena mokykla turjo galimyb sugalvoti, kaip kitiems pristatys nuveiktus darbus, gyt patirt, pasidalins smagiomis akimirkomis. Savo krybingumu dalyviai ities nustebino tiek organizatorius, tiek ir vieni kitus: vieni pareng domius spektakliukus, kiti gyvai scenoje vaizdavo, kaip imoko taikyti Forumo teatro metod, sukr fantazijos ir imons nestokojanius filmukus ar kit vaizdin mediag, paruo originalius ir paius netikiausius j patirt pristatanius stendus.

Projekto dalyviai diaugsi, kad Bendraami vietj ir Forumo teatro metodai paskatino juos paius aktyviau sprsti mokyklos, bendruomens ar miesto problemas.

Bendraami vietj metodas remiasi tuo, jog jaunimo lyderiai veda usimimus bendraamiams, kuri metu bandoma identifikuoti svarbias socialines problemas, jos aptariamos, iekoma bd jas sprsti. Projekto metu buvo suburta iniciatyvin grup Grk kiem, skirta kiem bendruomeni smoningumui bei sutelktumui skatinti.

Didel spd dalyviams paliko ir Forumo teatro metodas. Taikant metod, suvaidinama sudtinga socialin situacija, o irovai turi galimyb uduoti klausimus, silyti idjas, kaip pakreipti i situacij pozityvesne linkme ir galiausiai gali patys pakeisti pasirinkt aktori ir bandyti gyvendinti savo pasilymus scenoje. Tiek mokytojai, tiek mokiniai diaugsi, kad turjo galimyb neformaliajame ugdyme naudotis neprastai aktyviu, krybiku metodu, kuris leidia ne tik mokytis teorijos, bet ir paiam tapti aktyviu dalyviu. Scenoje vaidinamos sudtingos socialins situacijos ir bandymas suprasti, kaip jauiasi j dalyviai, padjo ir gyvenime jautriau reaguoti stebim neteisyb, atsisakyti pasyvaus stebtojo pozicijos.

Projekto dalyviai mielai ir pasididiuodami vardino ir visus mokslo metus vykdytus visuomenei bei vietos bendruomenei naudingus darbus. Vaikai kartu su mokytojais rpinosi mokyklos bei miesto ar kaimo aplinka, stengsi padti socialiai paeidiamoms gyventoj grupms (vieniiems, negaliems, vyresnio amiaus monms), pagerb mirusiuosius stengdamiesi, kad j kapai nebt apleisti ir pamirti bei dar daugyb kit ger darb.

Kiekviena konferencija baigdavosi simbolinmis Flashmob (moni antpldio) akcijomis, kuri metu projekto dalyviai savo knais sukurdavo didiules geltonai-aliai-raudonas saulutes, tuo paiu metu skanduodami io projekto k Po-zi-ty-vas!. Tokiu bdu devyni Lietuvos miestai suvito tautinmis, pozityviomis saulutmis.

Projekto pabaiga nacionalin konferencija Vilniuje

2012 met gegus 25 dien vyko baigiamoji nacionalin konferencija, kurioje susitiko vis apskrii dalyviai. Sveikinimo odius tar vietimo main paramos fondo projekt ir programos TAPK koordinator ana Orlova, Ugdymo pltots centro neformaliojo ugdymo skyriaus vedja Asta Morknien, LR Vidaus reikal ministerijos vyriausioji specialist Dalia Kedaviien, V Nacionalinis socialins integracijos institutas direktor Neringa Juriukonyt, V Men ir mokymo namai direktor Rimanta Vaiekonyt.

Renginio metu buvo suvaidintas Forumo teatro etiudas, atspindintis ne vienoje eimoje kylanius sunkumus. irovai audringai reagavo stebim situacij: aktyviai udavinjo klausimus aktoriams, bandydami suprasti j elgesio motyvus, dalinosi savo poiriu stebim situacij, sil vairius sprendimo bdus, juoksi, pyko, diaugsi ir pergyveno, kad toki situacij ities pasitaiko gyvenime. Savanoriai irovai lipo scen ir drsiai bei krybingai sitrauk vaidinim, band rasti pozityvesn bd sprsti susiklosiusi konfliktin situacij.

Dmesio sulauk ir Gyvoji biblioteka, kurios metu konferencijos dalyviai turjo galimyb pabendrauti su vairi kultr ir maum atstovais, umegzti ry su jais ir mainti su ta grupe susijusias iankstines nuostatas bei stereotipus.

Projekto dalyviai ir veiklos

Projektas Pilieio adintuvas buvo vykdomas 9-iose Lietuvos apskrityse, 36-iose savivaldybse. Projektas pritrauk 146 ugdymo staigas, jame dalyvavo 2611 vaik, i kuri 292 tapo bendraami vietjais jaunimo lyderiais ir 171 mokytojas.

Projektui Pilieio adintuvas sukurti ir ileisti 2 metodiniai leidiniai darbui su vaikais ir jaunimu neformaliajame vietime bei gerosios patirties leidinys. Mokytojams buvo pravesta 10 Forumo teatro metodo mokym po 9 akademines valandas ir 40 papildom Forumo teatro mokym vaikams ir mokytojams, koordinuojant Forumo teatro metodo usimimus. Aktyviai vyko ir bendraami vietj veikla jaunimo lyderiams buvo suorganizuoti 10 bendraami vietj mokym po 9 akademines valandas ir 9 savaitgalio trukms jaunimo lyderi mokymai. Kiekvienas projekte dalyvavs vaikas buvo ugdomas 128 valandas. Projekto metu mokyklose pravesta daugiau nei po 2000 Forumo teatro bei Bendraami vietj usimim. Viso atlikta daugiau, negu 2000 visuomenei nauding ir vietos bendruomenei aktuali darb.

Panevio apskritis svarbi projekto Pilieio adintuvas dalyv

Projekte dalyvavo Panevio miesto (3 mokyklos), Panevio rajono (5 mokyklos), Rokikio rajono (4 mokyklos), Pasvalio rajono (5 mokyklos) ir Kupikio rajono (3 mokyklos) savivaldybs. Projektas Panevio apskrityje pritrauk 376 moksleivius, buvo atlikti 225 visuomenei naudingi ir vietos bendruomenei aktuals darbai, pravesta 256 Forumo teatro ir 219 Bendraami vietj usimim.

Pabaigai keli Panevio apskrities dalyvi atsiliepimai apie projekt Pilieio adintuvas:

Danut Mikneviien, Alizavos pagrindin mokykla: Forumo teatro metodas pasyvius irovus paveria aktyviais veikjais, kurie diskutuoja ir bando isprsti suvaidint problem. Jie supranta ir stengiasi nors kiek suvelninti t stipri priespaud.

Augelija Karoblien, Panevio Margaritos Rimkeviaits technologin mokykla: Dalyvavimas projekte labai pasiteisino. Mokiniai praplt akirat, daug ini pritaik praktikai, gavo daug emocins patirties, paskleid ini, sudomino, suintrigavo kitus ios mokyklos ir kit mokykl mokinius.

Visi projekto dalyviai ir organizatoriai pritar kartu kurkime Lietuv geresn ir graesn!

Veiklos vykdomos gyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lomis finansuojam projekt TAPK (Neformaliojo vietimo paslaug rmimo sistemos sukrimas savivaldybse"), kur administruoja vietimo main paramos fondas.


..