Vaikų linija

Pamokų laikas

 • 8.00—8.45
 • 8.55—9.40
 • 9.50—10.35
 • 11.00—11.45
 • 12.00—12.45
 • 12.55—13.40
 • 13.50—14.35
 • Nuorodos

  Skaitiklis

  

  Mokytojų taryba

  Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.


  Ją sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


  Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.


  Mokytojų tarybos posėdžius šaukia gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.


  Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.


  Be „Ramygalos gimnazijos“ sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu